Jaarverslag

AORTASTICHTING JAARVERSLAG 2021

Voorwoord van de voorzitter

Jaarlijks sterven er in Nederland nog steeds minimaal 1000 senioren door het plotsklaps scheuren van een verwijding van de grote lichaamsslagader in de buik (Aneurysma Aorta Abdominalis, kortweg de “AAA”-aandoening).
De belangrijkste missie van de Aortastichting is het bevorderen van eenvoudig preventief echo-onderzoek om zodoende het aantal sterfgevallen aan deze levensbedreigende aandoening significant te laten dalen.

In navolging op de nieuwe Europese AAA-richtlijn (2019), is er inmiddels ook een nieuwe Nederlandse AAA-richtlijn (2021) waarin een sterke aanbeveling wordt gedaan voor preventief AAA-onderzoek bij senioren. Het betreft dan voornamelijk risicogroepen met een medische indicatie voor deze AAA-aandoening en alle mannen van 65 jaar ook zonder deze medische indicatie.
Een aantal West-Europese landen kent al meerdere jaren een AAA-screening voor mannen vanaf 65 jaar. Tot op heden zijn de Gezondheidsraad en de Nederlandse overheid helaas géén voorstander van een dergelijk bevolkingsonderzoek.

De Aortastichting blijft bij de overheid pleiten om deze simpele bevolkingsscreening conform de bovengenoemde nieuwe richtlijnen wel te faciliteren. Dit mede gezien het feit dat hierbij zowel de medische effectiviteit (ca. 50% sterftereductie door AAA-ruptuur) en de kosteneffectiviteit (kosten slechts 25% van de genormeerde drempelwaarde per gewonnen levensjaar) eigenlijk niet ter discussie staan.

Maar ook zien we een ontwikkeling dat de kosten van de gezondheidszorg de pan uit rijzen en het langzamerhand voor de overheid ondoenlijk wordt om alles wat nu medisch gezien mogelijk is voor eenieder vanuit een basisvoorziening te faciliteren. Het zal noodzakelijk zijn om hierbij prioriteiten te stellen, gebaseerd op de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van de medische voorzieningen, en getoetst aan ethisch verantwoorde normen en waarden. Zulke keuzes (wat van overheidswege wel of niet kan worden gefaciliteerd) kan de overheid aan de bevolking uitleggen. Zodra bij het stellen van prioriteiten echter politieke belangen een rol gaan spelen, dan zal dit uiteindelijk leiden tot onvoldoende acceptatie en verzet bij de bevolking.

Welnu, enerzijds zullen we moeten accepteren dat de overheid niet alles kan faciliteren. Anderzijds vraagt dat op begrip bij zowel de overheid alsook bij de medici voor patiënten die op eigen initiatief en voor eigen rekening dan voor onderzoek en behandeling elders hun heil zoeken, dit in een situatie dat zij hiervoor niet (meer en/of nog niet) terecht kunnen bij het regulier medisch circuit. Dit is nu ook (nog) het geval bij het preventief AAA-onderzoek, Daarom hebben o.a. senioren nu de alternatieve mogelijkheid om op eigen initiatief een indicatieve AAA-quickscan te laten verrichten bij echo-centra waarmee de Aortastichting een samenwerkingsverband heeft.

Bernard Lempers

 

Lees meer..

Hier vindt u het financieel jaaroverzicht 2021

Jaarbalans 2021

 

Archief:

Jaarverslag 2020

Financieel jaaroverzicht 2020