Bevolkingsonderzoek

Bevolkingsonderzoek
(AAA-screening).

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat met een preventief bevolkings-onderzoek vanaf de leeftijd van 60 jaar de sterftekans ten gevolge van een AAA-ruptuur met 50% gereduceerd kan worden. In de VS, Engeland, Zweden en Italië wordt preventief gescreend door middel van bevolkings-onderzoek. In Duitsland hebben de gezamenlijke ziekte-kostenverzekeringen besloten om mensen van 65 jaar en ouder in de gelegenheid te stellen om zich te laten controleren op de aanwezigheid van een AAA. In Nederland erkent de overheid tot op heden nog niet het belang van bevolkingsonderzoek op AAA.

De meest simpele en goedkoopste methode om een AAA te ontdekken is een echografisch onderzoek van de buik. Bij minstens 98% van deze onderzoeken kan met zekerheid worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van een AAA, alsmede de plaats en de grootte ervan. In 1 tot 2% van de gevallen kan bij echografisch onderzoek de aorta niet worden weergegeven, onder andere wegens aanwezigheid van darmgas of bij obesitas. In deze gevallen zal een ander onderzoek noodzakelijk zijn.

De Gezondheidsraad (adviesorgaan van regering en parlement) kwam in 2006 tot de conclusie, dat screenen op AAA niet aangewezen is. Er diende volgens de Raad meer onderzoek te komen naar de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van screenen en behandeling op langere termijn. De medische beroepsgroep pleitte toen echter wel al voor screenen op AAA op basis van de resultaten van reeds eerder uitgevoerde onderzoeken betreffende de (kosten)effectiviteit, zoals blijkt uit rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / RIVM. Inmiddels is er weer 11 jaar verstreken en heeft de Nederlandse overheid nog steeds niets ondernomen. Voor meer informatie lees hier.

Er zijn in de tussenliggende periode dus minstens 7500 senioren onnodig overleden ten gevolge van gescheurde AAA’s!

In januari 2017 heeft onze AAA-werkgroep (als voorloper van de Aortastichting) aan de overheid en politiek aandacht gevraagd voor deze onnodige sterfgevallen, die voorkomen hadden kunnen worden indien bevolkingsonderzoek op deze AAA-aandoening ook in Nederland was doorgevoerd. Als reactie hierop ontving onze AAA-werkgroep op 12 mei 2017 een bericht van staatssecretaris drs. M.J. van Rijn dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de loop van 2017 hieromtrent een advies van de Gezondheidsraad verwacht, waarna mogelijk het van rijkswege aanbieden van een bevolkingsonderzoek op AAA in overweging wordt genomen. Voor meer informatie zie hier.